Všeobecné obchodné podmienky - Balzam s.r.o.

-

 1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len “Podmienky”platia na predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorým je: obchodná spoločnosť Balzam s.r.o. so sídlom Brečtanova 12/A, 831 01 Bratislava, IČO: 31 385 133, DIČ: 2020903775, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8045/B, Okresný súd Bratislava I, zastúpená konateľkou Ing. Zuzanou Rihákovou, uzavretých s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho. 

Spoločnosť Balzam s.r.o. nie je platiteľom DPH.

1.2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ( ďalej len “ zákazník“).

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (osoba iná, než podnikateľ, ktorý robí objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami tiež Občianskym zákonníkom a zákonom o Ochrane spotrebiteľa.

1.5. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho na webových stránkach www.zuzanarihakova.com.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností  a cena, je uvedená na vybranej webovej stránke predávajúceho. Cena je vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti počas doby, kým je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2 Predajný formulár obsahuje informácie o zákazníkovi, objednávanom produkte,  alebo službe, cene, vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobov úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. Pri online kurzoch náklady na dodanie nie sú účtované. 

2.3. Zmluvný vzťah mezi predávajícim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (a nie potvrdením objednávky). Objednávku odošle zákazník kliknutím na tlačítko „Odoslať “. Od tohoto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Zmluva, alebo príslušný daňový doklad, bude uložený v účtovníctve predávajúceho po dobu 5 rokov od jeho uzatvorenia a nie je prístupný tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať produkt/službu, ktoré si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje produkt/službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať produkt/službu je predávajúci zbavený v prípade, že produkt už nebude ponúkaný na webovom rozharní alebo služba nemôže byť poskytnutá z kapacitných dôvodov, o čom bude zákazník informovaný.

2.8. Právo užívania k produktom prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. CENA, ZPÔSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktov a služieb, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulari.

3.2. Predávajúci vystaví na platby vykonané zákazníkom daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu či služby.

Predávajúci je neplatiteľ dane z pridanej hodnoty.

 • SPÔSOB ÚHRADY

3.3.Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

3.4. Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technologiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Využiť môžete tieto platby:

 • online platobná karta VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 • rýchly bankový prevod:Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, Sberbank, Tatra banka, Poštová banka, 
  VÚB banka 
 • bankový prevod na základe faktúry

3.5. Platba je jednorázová

3.6. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a načas poskytnúť požadované plnenie.

3.7. Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak. Záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Pri online vzdelávacích produktoch sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predávajúceho na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulari, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

4.2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najpozdejšie do troch dní, ak nie je uvedené inak.

5. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené len pre osobnú potrebu zákazníka. Přístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávat mlčanlivosť ohľadom informacií nevyhnutných k prístupu do jeho uživateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávající nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

5.2. Produkty, ktoré predávajúcí prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, knihy) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez písomného súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva použiť autorské dielo môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Ak je kupující spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnásť dní od prevzatia produktu a to bez udania dôvodov a akejkoľvek sankcie. Toto právo neslúži ako spôsob reklamácie tovaru.

6.2. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
 • Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (vyplňte tento formulár a pošlite ho predávajúcemu len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
  • Oznámenie o odstúpení od zmluvy
  • Adresát (tu spotrebiteľ vloží meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu):
  • Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto produktu(*)
  • Dátum objednania (*)/dátum obdržania(*)
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
  • Podpis spotrebiteľa/spotřebiteľov (len ak je tento formulár posielaný v listinnej podobe) 
  • Dátum(*) Nehodiace sa prečiarknite, alebo údaje doplňte.
 • Formulár prosím odošlite emailom na rihakovazuzana@gmail.com spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.
 • Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na emaili: rihakovazuzana@gmail.com. odoslaním na adresu predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach – viď vyššie – vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene online produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy..
 • V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup k produktu.

6.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, ak zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným zpôsobom. Pro účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

 • Meškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkovej úhrady (splátky) viac ako 10 dní po lehote splatnosti;
 • porušenie povinností na ochranu autorského práva zo strany zákazníka.

uvedenia nepravdivých identifikačných údajov v objednávke

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby, t.j. práv z chybného plnenia, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi občianskeho zákonníka

7.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že produkt pri prevzatí nemá chyby. V prípade, že produkt pri prevzatí sa nezhoduje s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

7.3. Chybné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do 14 dní od prevzatia produktu.

7.4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte emailom na adrese rihakovazuzana@gmail.com. Súčasťou reklamácie je priloženie dokladu o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaní emailom.

7.5. Zákazník môže požadovat bezplatné odstránenie chyby, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe chyby neúmerné ( najmä ak nie je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie nového produktu bez chýb. Ak oprava, alebo výmena nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote.

7.7. Predávajúcí nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, ak preukáže, že tento pred prevzatím o chybe produktu vedel, alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie. Rovnako predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi kvôli pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču, či nenainštalovanému povinnému softwaru pre spustenie webinára či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie kurzy obsahujú len návody a doporučenia, prodávající rovnako nezodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.

 8. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.1. Pretože nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme vám na vybrané produkty (online vzdelávacie kurzy) možnosť minimálně 14 dní od zakúpenia, t.j. zaslanie prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní, či zistíte, že zakúpený online kurz nie je pre vás vhodný. To, či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, prípadne či je garancia poskytovaná s dlhšou než 14 dennou lehotou, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na rihakovazuzana@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.

8.3. Peniaze vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 30 dní do doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii vášho prístupu k produktu.

9. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Vstupom do online kurzu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tohto kurzu a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a firma Balzam s.r.o. ani autorka Zuzana Riháková za ne nenesú žiadnu zodpovednosť.

Firma Balzam s.r.o. a Zuzana Riháková sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za presnosť informácií. Všetky informácie v online kurzoch, s výnimkou kritérií na určenie Hierarchie osobných hodnôt, ktorých autorom je Dr. John Demartini, vychádzajú z vlastných skúseností autorky. Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná a proto spoločnosť Balzam s.r.o ani autorka nie sú zodpovední za rozhodnutia ani za akcie založené na týchto doporučeniach.

Firma Balzam s.r.o. ani autorka kurzu Zuzana Riháková nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií v tomto kurze. 

Po celú dobu trvania produktu/ online kurzu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje jednanie, chovanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech závisí nielen na znalostiach získaných v kurze, ale aj na faktoroch, které nemôžeme ovplyvniť, ako napr. vaše zručnosti, možnosti, znalosti, schopnosti, situácie na trhu, obchodné znalosti, zdravotný stav apod.

Produkty a služby slúžia len na vzdelávacie a informačné účely. Jedná sa o návody a doporučenia a záleží na vašich schopnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Tieto produkty nemôžu nahradiť osobnú terapiu a nie sú zdravotnou službou a teda nenahradzujú ani lekársku či inú zdravotnú starostlivosť. Nezodpovedáme za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a doporučení uvedených v produkte alebo službe. 

Práca na sebe je činnost, ktorá môže viesť k stratám a životným zmenám. Toto všetko je len vo vašich rukách. Firma Balzam s.r.o. ani autorka nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií v online produktoch a službách.  

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJOV

10.1. Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter vašich údajov, ktoré vyplňujete do objednávky a poskytujete spoločnosti Balzam s.r.o. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikáciu vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami, teda všetkej zákazníckej administratívy a tiež k marketingovým účelom. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10.2. Na požiadanie vám spoločnosť Balzam s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Keby aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na riahakovazuzana@gmail.com, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností. 

10.3. Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštěvy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie alebo realizácie zmluvy. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je poskytnuté len v rámci záväzných právnych predpisov.

10.4. Možnosť odhlásenia

Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

10.5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením predajného formulára zákazník súhlasí so zaradením im vyplnených osobných údajov do databáze spoločnosti Balzam s.r.o., so sídlom v Bratislave, Brečtanova 12/A, 831 01 Bratislava, IČO: 31 385 133, DIČ: 2020903775, Vložka číslo: 8045/B vedená na Krajskom súde Bratislava I , ako správcovi, a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona, a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň zákazník udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

10.6. Cookies

Spoločnosť Balzam s.r.o. používa cookies k tomu, aby sme mohli sledovat preferencie návštěvníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Údaj o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov vrátane údaja, či je možné obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Mimosúdne riešenie sporov, najmä prostredníctvom mediácie či arbitráže (rozhodovancieho konania); riešenie sporov uvedeným spôsobom je založené na dobrovoľnej účasti obidvoch strán, objektivite a nestrannosti konania.

 • Dozorným a kontrolným orgánom štátnej správy je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby predávajúce, alebo dodávajúce výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujúci služby alebo vyvíjajúci inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúcu spotrebiteľský úver alebo prevádzkujúci trhovisko (tržnice), pokiaľ podľa osobitných právnych predpisov nevykonáva tento dozor iný správny úrad (bližšie informácie sú uvedené v zákone o Slovenskej obchodnej inšpekcii).
 • Pokiaľ medzi nami ako predávajúcim a zákazníkom-spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti týkajúce sa mimosúdneho riešenia sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 12. 2017. Informácie sú poskytované prostredníctvom webových stránok http://www.zuzanarihakova.com/, poprípade ďalšími informačnými kanálmi, spravidla emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkách http://www.zuzanarihakova.com/ a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.