Ochrana osobných údajov

Ďakujem Vám za návštevu stránky www.zuzanarihakova.com. Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca?

Sme spoločnosť Balzam s.r.o, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Vložka č. 8045/B, IČO 31385133, so sídlom Brečtanova 12/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a prevádzkujeme webovú stránku  www.zuzanarihakova.com. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 905 367 783 alebo na e-maili: rihakovazuzana@gmail.com

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
  • informačnú povinnosť plním podľa článku 13 GDPR ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie online kurzu, dodanie tovaru atď)
  • vedenie účtovníctva - ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing - zasielanie newslettrov - vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielame Vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu - iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. 
  • fotografická dokumentácia - živé akcie, napr. prednášky, workshopy, besedy

Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby do uplynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovanie, alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov. 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem. SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Facebook, Google, účtovnícka firma DC Profit s.r.o. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu alebo spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

Odovzdávanie dát mimo Europskú Úniu

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: rihakovazuzana@gmail.com. Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v 30 dňovej lehote, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. 

Pokiaľ sa niečo u vás zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettra obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenesenie - Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 60 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý) - vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní. 

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov - ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení - e-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ nie ste zákazníkom, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktoré nájdete tu >>.